نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پی گزارش آقای موسوی نخست وزیر به محضر امام خمینی در مورد هزینه‏های دولت در رابطه با جبهه و جنگ و تقاضای تأمین کسری نیازهای مالی جبهه‏های جنگ از طریق بانک مرکزی امام خمینی در نامه‏ای خطاب به ایشان فرمودند: «در صورتی که ضرورت اقتضا کند و موافقت اکثریت رؤسای سه قوه قضائیه حاصل شود، مجاز است».

در پی گزارش آقای موسوی نخست وزیر به محضر امام خمینی در مورد هزینه‏های دولت در رابطه با جبهه و جنگ و تقاضای تأمین کسری نیازهای مالی جبهه‏های جنگ از طریق بانک مرکزی امام خمینی در نامه‏ای خطاب به ایشان فرمودند: «در صورتی که ضرورت اقتضا کند و موافقت اکثریت رؤسای سه قوه قضائیه حاصل شود، مجاز است».