نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی طی حکمی آقای سیدحسین مطهری یزدی را مأمور کردند که در قریه فشم کمیته انقلاب اسلامی تشکیل داده و اموال خاندان پهلوی را در گلندوک و آن حدود حفظ و نگهداری نماید.

* امام خمینی هفتاد نفر از نمایندگان مجلس شرع اسلامی قطر را همراه با آقای عبدالحمید خاقانی (مسؤول گروه) به حضور پذیرفتند و ضمن تشکر از آنها از عدم همکاری بعضی از دول خلیج فارس با انقلاب اسلامی گلایه کردند.

* امام خمینی با جمعی از پزشکان و پرستاران دیدار کردند و ضمن اشاره به جنایات شاه اظهار امیدواری کردند که همه با هم به سوی یک تمدن صحیح الهی پیشروی کنند.

* امام خمینی با جمعی از پزشکان و پرستاران قم دیدار کردند و فرمودند: "در رفراندوم همه را به جمهوری اسلامی دعوت کنید نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش".

* امام خمینی در دیدار با آقایان عباس شهبازی و صلاح الدین دلشاد (پزشک ایرانی مقیم استانبول) به مسلمانان ترکیه پیام دادند و فرمودند: "اتکا به ایمان بکنید وحدت کلمه پیدا بکنید".

* امام خمینی طی حکمی آقای سیدحسین مطهری یزدی را مأمور کردند که در قریه فشم کمیته انقلاب اسلامی تشکیل داده و اموال خاندان پهلوی را در گلندوک و آن حدود حفظ و نگهداری نماید.
* امام خمینی هفتاد نفر از نمایندگان مجلس شرع اسلامی قطر را همراه با آقای عبدالحمید خاقانی (مسؤول گروه) به حضور پذیرفتند و ضمن تشکر از آنها از عدم همکاری بعضی از دول خلیج فارس با انقلاب اسلامی گلایه کردند.
* امام خمینی با جمعی از پزشکان و پرستاران دیدار کردند و ضمن اشاره به جنایات شاه اظهار امیدواری کردند که همه با هم به سوی یک تمدن صحیح الهی پیشروی کنند.
* امام خمینی با جمعی از پزشکان و پرستاران قم دیدار کردند و فرمودند: "در رفراندوم همه را به جمهوری اسلامی دعوت کنید نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش".
* امام خمینی در دیدار با آقایان عباس شهبازی و صلاح الدین دلشاد (پزشک ایرانی مقیم استانبول) به مسلمانان ترکیه پیام دادند و فرمودند: "اتکا به ایمان بکنید وحدت کلمه پیدا بکنید".