نسخه چاپی | ارسال به دوستان

خانواده‏های شهدا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان عشایر کشور، اعضای بسیج مستضعفان اهواز، اعضای جهاد سازندگی و... اقشار مختلف مردم و نهادها با امام خمینی دیدار کردند؛ امام تحلیلی تاریخی از دورة پنجاه سالة سلطنت پهلوی ارائه دادند و پس از پرداختن به مبارزة رسمی رضاخان و پسرش با روحانیت و برنامه ریزی برای در خدمت اجانب بودن دانشگاه و وابستگی مجلس و ارتش سابق به اربابان خارجی و از بین رفتن کشاورزی و صنعت در رژیم سابق فرمودند: «... این یک دست غیبی بود که بر سر این کشور کشیده شد و... امروز این کشور ما... طوری است که هرجا بروی توجه به اسلام هست... می‏بینید که بچه و بزرگشان می‏گویند ما استقلال و آزادی می‏خواهیم و از آمریکا انتقاد می‏کنند...». امام با توجه به توطئه ابلهانه دشمنان ضدانقلاب فرمودند: «... کشوری که همة قوای نظامی‏اش به دنبال شهادت می‏روند و همة قوای نظامی و انتظامی... با روی گشاده به طرف شهادت می‏روند... با یک همچو کشوری نمی‏شود با یک گروه چند صد نفری... معارضه کنند...».

خانواده‏های شهدا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان عشایر کشور، اعضای بسیج مستضعفان اهواز، اعضای جهاد سازندگی و... اقشار مختلف مردم و نهادها با امام خمینی دیدار کردند؛ امام تحلیلی تاریخی از دورة پنجاه سالة سلطنت پهلوی ارائه دادند و پس از پرداختن به مبارزة رسمی رضاخان و پسرش با روحانیت و برنامه ریزی برای در خدمت اجانب بودن دانشگاه و وابستگی مجلس و ارتش سابق به اربابان خارجی و از بین رفتن کشاورزی و صنعت در رژیم سابق فرمودند: «... این یک دست غیبی بود که بر سر این کشور کشیده شد و... امروز این کشور ما... طوری است که هرجا بروی توجه به اسلام هست... می‏بینید که بچه و بزرگشان می‏گویند ما استقلال و آزادی می‏خواهیم و از آمریکا انتقاد می‏کنند...». امام با توجه به توطئه ابلهانه دشمنان ضدانقلاب فرمودند: «... کشوری که همة قوای نظامی‏اش به دنبال شهادت می‏روند و همة قوای نظامی و انتظامی... با روی گشاده به طرف شهادت می‏روند... با یک همچو کشوری نمی‏شود با یک گروه چند صد نفری... معارضه کنند...».