نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای موسوی خوئینی‏ها نماینده امام و سرپرست حجاج ایرانی، آقای خاتمی وزیر ارشاد، روحانیون کاروان‏های حج، مسئولان وزارت ارشاد و سازمان حج و زیارت با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی دربارة ابعاد سیاسی حج و لزوم طرح گرفتاری‏های مسلمانان افغانستان و فلسطین در مراسم حج سخنانی ایراد کردند. امام با اشاره به اینکه تبلیغ جدایی دین از سیاست موجب انزوای اسلام می‏شود فرمودند: «شما آقایان که مشرف می‏شوید باید توجه به این معنا داشته باشید که این فکر استعماری که در مغز بسیاری از حتی روحانیین ممالک اسلامی گنجانیده شده است این را ازاله کنید...». امام با اشاره به قدرت عظیم مسلمانان و جنایات اسراییل فرمودند: «در لبنان آن جنایت‏ها را بکند و یک میلیارد جمعیت مسلمین بنشینند تماشاچی باشند؟... شریان حیات شرق و غرب در دست اینهاست، اگر ده روز نفت را به روی آنها ببندند خاضع می‏شوند...». امام با اشاره به ادامة جنگ فرمودند: «... آنهایی که تو خانه نشسته‏اند و می‏گویند که مردم خسته شده‏اند... [باید پرسید] شما چه وقت جنگ کرده‏اید که خسته بشوید؟...».

آقای موسوی خوئینی‏ها نماینده امام و سرپرست حجاج ایرانی، آقای خاتمی وزیر ارشاد، روحانیون کاروان‏های حج، مسئولان وزارت ارشاد و سازمان حج و زیارت با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی دربارة ابعاد سیاسی حج و لزوم طرح گرفتاری‏های مسلمانان افغانستان و فلسطین در مراسم حج سخنانی ایراد کردند. امام با اشاره به اینکه تبلیغ جدایی دین از سیاست موجب انزوای اسلام می‏شود فرمودند: «شما آقایان که مشرف می‏شوید باید توجه به این معنا داشته باشید که این فکر استعماری که در مغز بسیاری از حتی روحانیین ممالک اسلامی گنجانیده شده است این را ازاله کنید...». امام با اشاره به قدرت عظیم مسلمانان و جنایات اسراییل فرمودند: «در لبنان آن جنایت‏ها را بکند و یک میلیارد جمعیت مسلمین بنشینند تماشاچی باشند؟... شریان حیات شرق و غرب در دست اینهاست، اگر ده روز نفت را به روی آنها ببندند خاضع می‏شوند...». امام با اشاره به ادامة جنگ فرمودند: «... آنهایی که تو خانه نشسته‏اند و می‏گویند که مردم خسته شده‏اند... [باید پرسید] شما چه وقت جنگ کرده‏اید که خسته بشوید؟...».