نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در پاسخ به نامه آقای محمود محمدی عراقی ـ نماینده امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ در مورد نحوه عملکرد سپاه پاسداران و شیوه اخذ تصمیم در آن فرمودند: «آنگونه از مقررات و ضوابطی که باید در شورای عالی سپاه طرح و تصویب گردد، به همان صورت مورد عمل قرار گیرد، حرکت همگی باید در جهت قانون بوده باشد».

امام خمینی در پاسخ به نامه آقای محمود محمدی عراقی ـ نماینده امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ در مورد نحوه عملکرد سپاه پاسداران و شیوه اخذ تصمیم در آن فرمودند: «آنگونه از مقررات و ضوابطی که باید در شورای عالی سپاه طرح و تصویب گردد، به همان صورت مورد عمل قرار گیرد، حرکت همگی باید در جهت قانون بوده باشد».