نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به دنبال اخراج ایرانیان از عراق امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران فرمودند: «ملت شریف ایران با میهمانان عزیزی که به توطئه آمریکا و دست جنایتکار رژیم منحرف بعث از خانه های خود آواره شدند و به ایران با وضع اسفناک فجیعی فرستاده شدند گرامی دارید». امام در بخش دیگری از پیام خود فرمودند: «... صدام حسین که با ملت شریف عراق مواجه شده است و خود را در معرض هلاک می‏بیند می‏خواهد با صحنه سازی ها اذهان برادران اسلامی ما را از خود و رژیم منحط خود منحرف کند تا چند صباح دیگر به جنایات خود ادامه دهد...».

به دنبال اخراج ایرانیان از عراق امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران فرمودند: «ملت شریف ایران با میهمانان عزیزی که به توطئه آمریکا و دست جنایتکار رژیم منحرف بعث از خانه های خود آواره شدند و به ایران با وضع اسفناک فجیعی فرستاده شدند گرامی دارید». امام در بخش دیگری از پیام خود فرمودند: «... صدام حسین که با ملت شریف عراق مواجه شده است و خود را در معرض هلاک می‏بیند می‏خواهد با صحنه سازی ها اذهان برادران اسلامی ما را از خود و رژیم منحط خود منحرف کند تا چند صباح دیگر به جنایات خود ادامه دهد...».