نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی طی حکمی آقای ابراهیم امینی را همراه با آقای علی اکبر مسعودی مأمور سرکشی به امور کمیته و سر و سامان دادن به اوضاع محلی استان هرمزگان و بنادر جنوب نمودند.

* امام خمینی طی حکمی آقای شیخ محی الدین انواری را به امامت مسجد جامع نارمک منصوب نمودند.

* امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای محمد صدوقی یزدی از طومار ارسالی اهالی پشتکوه مبنی بر حمایت از جمهوری اسلامی و دولت موقت، تشکر کردند.

* امام خمینی طی حکمی آقای ابراهیم امینی را همراه با آقای علی اکبر مسعودی مأمور سرکشی به امور کمیته و سر و سامان دادن به اوضاع محلی استان هرمزگان و بنادر جنوب نمودند.
* امام خمینی طی حکمی آقای شیخ محی الدین انواری را به امامت مسجد جامع نارمک منصوب نمودند.
* امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای محمد صدوقی یزدی از طومار ارسالی اهالی پشتکوه مبنی بر حمایت از جمهوری اسلامی و دولت موقت، تشکر کردند.