نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به دو استفتاء درباره خرید و فرش آلات موسیقی و نیز بازی شطرنج ، امام خرید و فروش آلات موسیقی را به قصد منافع حلال و نیز بازی شطرنج را به شرط نبودن برد و باختی در بین ، بلا اشکال اعلام کردند. این دو فتوا در محافل سنتی فقهی سر و صدایی برانگیخت .

در پاسخ به دو استفتاء درباره خرید و فرش آلات موسیقی و نیز بازی شطرنج ، امام خرید و فروش آلات موسیقی را به قصد منافع حلال و نیز بازی شطرنج را به شرط نبودن برد و باختی در بین ، بلا اشکال اعلام کردند. این دو فتوا در محافل سنتی فقهی سر و صدایی برانگیخت .