نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی طی حکمی آقای موسوی خوئینی‏ها را به عنوان دادستان کل کشور منصوب فرمودند.

* امام خمینی در پاسخ به نامه آقای محمدرضا فاکر سرپرست دفتر انتشارات اسلامی در مورد تعیین یک یا دو نفر مورد اعتماد از سوی حضرت امام برای بررسی نهایی رساله امام خمینی که در نظر است ازسوی دفتر انتشارات اسلامی چاپ شود امام خمینی اعضای شورای استفتای قم را برای این کار تبیین فرمودند.

* امام خمینی به آقای محمدرضا فاکر سرپرست دفتر انتشارات اسلامی اجازه دادند در صورت لزوم اختیارات خود را به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تفویض نماید.

* امام خمینی طی حکمی آقای موسوی خوئینی‏ها را به عنوان دادستان کل کشور منصوب فرمودند.
* امام خمینی در پاسخ به نامه آقای محمدرضا فاکر سرپرست دفتر انتشارات اسلامی در مورد تعیین یک یا دو نفر مورد اعتماد از سوی حضرت امام برای بررسی نهایی رساله امام خمینی که در نظر است ازسوی دفتر انتشارات اسلامی چاپ شود امام خمینی اعضای شورای استفتای قم را برای این کار تبیین فرمودند.
* امام خمینی به آقای محمدرضا فاکر سرپرست دفتر انتشارات اسلامی اجازه دادند در صورت لزوم اختیارات خود را به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تفویض نماید.