نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اجازه امام خمینی به آقای سیدمحمد میرجعفری تنکابنی در امور حسبیه و شرعیه.

اجازه امام خمینی به آقای سیدمحمد میرجعفری تنکابنی در امور حسبیه و شرعیه.