نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران، کشتار وحشیانة 17 شهریور را محکوم کردند و خواهان ادامة مبارزات ملت ایران و پیوستن ارتش به صفوف ملت شدند.

امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران، کشتار وحشیانة 17 شهریور را محکوم کردند و خواهان ادامة مبارزات ملت ایران و پیوستن ارتش به صفوف ملت شدند.