نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* روحانیون نقده و خانواده‏های شهدای کُرد با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در این دیدار فرمودند: «مسئله، مسئله اسلامی است ... نباید کرد خیال بکند که اسلام برخلاف مصالح اوست... این قصه‏ای است که در کردستان اخیراً واقع شده است، دیروز آقایان سران قوم اینجا بودند، رئیس ژاندارمری اینجا بود و رئیس ارتش اینجا بود، آنها صحبت کردند که باید به این رسیدگی شود ... چنانچه واقعاً یک فردی بوده است که مردم فرض کنید که قتل عام کرده است، خوب به سزای خودش برسد ».

* امام خمینی به آقای سیدمحمد سجادی اصفهانی مأموریت دادند که به لبنان مسافرت کرده و برای کمک و رسیدگی به اهالی جنگ‏زده کشور لبنان گزارش تهیه نماید.

* روحانیون نقده و خانواده‏های شهدای کُرد با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در این دیدار فرمودند: «مسئله، مسئله اسلامی است ... نباید کرد خیال بکند که اسلام برخلاف مصالح اوست... این قصه‏ای است که در کردستان اخیراً واقع شده است، دیروز آقایان سران قوم اینجا بودند، رئیس ژاندارمری اینجا بود و رئیس ارتش اینجا بود، آنها صحبت کردند که باید به این رسیدگی شود ... چنانچه واقعاً یک فردی بوده است که مردم فرض کنید که قتل عام کرده است، خوب به سزای خودش برسد ».
* امام خمینی به آقای سیدمحمد سجادی اصفهانی مأموریت دادند که به لبنان مسافرت کرده و برای کمک و رسیدگی به اهالی جنگ‏زده کشور لبنان گزارش تهیه نماید.