نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در سالروز رژه تاریخی افسران نیروی هوایی از برابر امام (در 19بهمن1357) سرهنگ فکوری وزیر دفاع و فرماندة نیروی هوایی و نمایندگان پرسنل نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام فرمودند: «آن روزی که شما آقایان نیروی هوایی آمدید در صحنه و مخالفت کردید با رژیم طاغوتی، آن روز ارزش شما در تاریخ ثبت شد و پیش خدای متعال هم محفوظ است». امام در سخنان خود نیروهای نظامی را از وارد شدن در گرایش‏های سیاسی منع کردند. امام به فعالیت‏های کارشکنانه و تفرقه افکنانه گروه‏های چپ اشاره کردند و فرمودند: «دشمنان خلق‏اند که به اسم فدایی خلق خودشان را محسوب کردند». در این دیدار امام مصوبات کنفرانس طائف را محکوم کردند.

در سالروز رژه تاریخی افسران نیروی هوایی از برابر امام (در 19بهمن1357) سرهنگ فکوری وزیر دفاع و فرماندة نیروی هوایی و نمایندگان پرسنل نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام فرمودند: «آن روزی که شما آقایان نیروی هوایی آمدید در صحنه و مخالفت کردید با رژیم طاغوتی، آن روز ارزش شما در تاریخ ثبت شد و پیش خدای متعال هم محفوظ است». امام در سخنان خود نیروهای نظامی را از وارد شدن در گرایش‏های سیاسی منع کردند. امام به فعالیت‏های کارشکنانه و تفرقه افکنانه گروه‏های چپ اشاره کردند و فرمودند: «دشمنان خلق‏اند که به اسم فدایی خلق خودشان را محسوب کردند». در این دیدار امام مصوبات کنفرانس طائف را محکوم کردند.