نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت روز جهانی قدس اقشاری از مردم با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در سخنانی به حاضران فرمودند: «... من از ملت ها و دولت هایی که در این ندای اسلامی با ما موافقت کردند و لبیک به ندای اسلام دادند، تشکر می کنم... روز قدس یک روز اسلامی است... امیدوارم که این امر مقدمه باشد برای یک «حزب مستضعفین»... ما از جمع مستضعفین عالم دعوت می کنیم که با هم در «حزب مستضعفین» وارد بشوند و مشکلات خودشان را با دست جمع و اراده مصمم عمومی رفع کنند». امام ضمن اظهار تأسف از کوتاهی دولت های عرب در برابر اسرائیل، آن را اشتباهی از سوی اعراب دانستند. امام در ادامه بحث فرمودند: «... و اما اشتباهی که ما کردیم این بود که به طور انقلابی عمل نکردیم... اگر ما از اول... انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و ... رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم... این زحمت ها پیش نمی آمد... دولت ما انقلابی نیست، ارتش ما انقلابی نیستند،... من هم انقلابی نیستم. اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم... من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم، و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سر تا سر ایران که اگر سر جای خود ننشینند، ما به طور انقلابی با آنها عمل می کنیم». امام در سخنان شدیداللحنی از دولت و ا

به مناسبت روز جهانی قدس اقشاری از مردم با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در سخنانی به حاضران فرمودند: «... من از ملت ها و دولت هایی که در این ندای اسلامی با ما موافقت کردند و لبیک به ندای اسلام دادند، تشکر می کنم... روز قدس یک روز اسلامی است... امیدوارم که این امر مقدمه باشد برای یک «حزب مستضعفین»... ما از جمع مستضعفین عالم دعوت می کنیم که با هم در «حزب مستضعفین» وارد بشوند و مشکلات خودشان را با دست جمع و اراده مصمم عمومی رفع کنند». امام ضمن اظهار تأسف از کوتاهی دولت های عرب در برابر اسرائیل، آن را اشتباهی از سوی اعراب دانستند. امام در ادامه بحث فرمودند: «... و اما اشتباهی که ما کردیم این بود که به طور انقلابی عمل نکردیم... اگر ما از اول... انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و ... رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم... این زحمت ها پیش نمی آمد... دولت ما انقلابی نیست، ارتش ما انقلابی نیستند،... من هم انقلابی نیستم. اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم... من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم، و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سر تا سر ایران که اگر سر جای خود ننشینند، ما به طور انقلابی با آنها عمل می کنیم». امام در سخنان شدیداللحنی از دولت و ارتش خواستند تا ضدانقلاب را در کردستان سرکوب نمایند. امام خمینی خواستار ادامه مبارزه مردم افغانستان و پیوستن ارتش و ادارات افغانستان به ملت و اخراج نورمحمد ترکی رئیس جمهور دست نشانده روس ها در افغانستان شدند.