نسخه چاپی | ارسال به دوستان

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی به محضر امام خمینی رسیدند امام با اشاره به معنای عدول از فتوا در بین فقها خطاب به حاضران فرمودند: «فقهای شورای نگهبان و اعضای شورای عالی قضایی هم... اگر در مسئله‏ای اشتباه کردند صریحاً بگویند اشتباه کردیم ... ما که معصوم نیستیم پیش از انقلاب من خیال می‏کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل می‏کنند لذا بارها گفتم روحانیون می‏روند کارهای خودشان را انجام می‏دهند بعد دیدم... آنها افراد ناصالحی بودند... آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کردم...». امام خمینی تأکید کردند که قصد و هدف همة ما باید اجرای احکام اسلام باشد و به سخنان و تبلیغات رادیوها و دولت‏های خارجی نباید اعتنا کرد. امام در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند: «مردم نباید کنار بروند اگر مردم کنار بروند همه شکست می‏خوریم...».

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی به محضر امام خمینی رسیدند امام با اشاره به معنای عدول از فتوا در بین فقها خطاب به حاضران فرمودند: «فقهای شورای نگهبان و اعضای شورای عالی قضایی هم... اگر در مسئله‏ای اشتباه کردند صریحاً بگویند اشتباه کردیم ... ما که معصوم نیستیم پیش از انقلاب من خیال می‏کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل می‏کنند لذا بارها گفتم روحانیون می‏روند کارهای خودشان را انجام می‏دهند بعد دیدم... آنها افراد ناصالحی بودند... آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کردم...». امام خمینی تأکید کردند که قصد و هدف همة ما باید اجرای احکام اسلام باشد و به سخنان و تبلیغات رادیوها و دولت‏های خارجی نباید اعتنا کرد. امام در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند: «مردم نباید کنار بروند اگر مردم کنار بروند همه شکست می‏خوریم...».