نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در جمع دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم به ادعاهای دولت پاسخ دادند. سرمقاله اطلاعات را تکذیب کردند، سازش با روحانیت را تهمت خواندند و با اشاره به عدم ترس خود بر ادامه مبارزه تأکید کردند و از دولت خواستند مطابق قانون عمل کند، سیاست های رژیم شاه را در موافقت با اسراییل محکوم کردند و فرمودند روحانیت پشتوانه رایگان مملکت است.

* امام طی نامه ای از آقای سیدمحمود شفیعی که بازگشت ایشان را به قم تبریک گفته بودند، تشکر کردند.

* امام خمینی در جمع دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم به ادعاهای دولت پاسخ دادند. سرمقاله اطلاعات را تکذیب کردند، سازش با روحانیت را تهمت خواندند و با اشاره به عدم ترس خود بر ادامه مبارزه تأکید کردند و از دولت خواستند مطابق قانون عمل کند، سیاست های رژیم شاه را در موافقت با اسراییل محکوم کردند و فرمودند روحانیت پشتوانه رایگان مملکت است.
* امام طی نامه ای از آقای سیدمحمود شفیعی که بازگشت ایشان را به قم تبریک گفته بودند، تشکر کردند.