نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* بانوان مؤسسه 12 فروردین قم با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن تجلیل از نقش بانوان، با توجه به اختلافات موجود در میان دولتمردان جمهوری اسلامی فرمودند: «... شما و همة ملت توجه کنید که این صحبت‏هایی که می‏شود و اشتباهاتی که گاهی از دولتمردان می‏شود، اینها آن قدر چیزی نیست که به جمهوری اسلامی ما لطمه وارد کند. من از خدای تبارک و تعالی می‏خواهم زودتر بین قشرهایی که اخلاف بینشان هست، چه در بالا و چه در توده‏ای جمعیت، این اختلافات از بین برود...». امام خمینی در بخش دیگری از سخنانشان بر لزوم پرهیز از دامن زدن به اختلافات تأکید کردند و فرمودند: «... من سفارشم به تمام قشرهای ملت، از بانوان گرفته تا جوانان و مردان، این است که شما راجع به این مسائلی که در ایران طرح می‏شود فکر نکنید که باید حتماً شما هم اختلاف با هم پیدا کنید... اختلافات ردة بالا رفع می‏شود... دامن زدن شما به اختلافات باعث می‏شود که رده‏های بالا هم نتوانند اختلافاتشان را حل کنند... . ».

* امام خمینی بیانیه‏ای ده ماده‏ای در ارتباط با مصالح کشور، امور جنگ و حل اختلافات سراسر کشور صادر کردند. امام در این بیانیه مقرر فرمودند که هیأتی سه نفره متشکل از نمایندگان امام، رئیس جمهور و طرف دیگر [مقامات مخالف بنی صدر] به بررسی شکایات و تخلفات بپردازند و در صورت تخلف یکی از مقامات باید متخلف را به مردم معرفی و مؤاخذه کنند. همچ

* بانوان مؤسسه 12 فروردین قم با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن تجلیل از نقش بانوان، با توجه به اختلافات موجود در میان دولتمردان جمهوری اسلامی فرمودند: «... شما و همة ملت توجه کنید که این صحبت‏هایی که می‏شود و اشتباهاتی که گاهی از دولتمردان می‏شود، اینها آن قدر چیزی نیست که به جمهوری اسلامی ما لطمه وارد کند. من از خدای تبارک و تعالی می‏خواهم زودتر بین قشرهایی که اخلاف بینشان هست، چه در بالا و چه در توده‏ای جمعیت، این اختلافات از بین برود...». امام خمینی در بخش دیگری از سخنانشان بر لزوم پرهیز از دامن زدن به اختلافات تأکید کردند و فرمودند: «... من سفارشم به تمام قشرهای ملت، از بانوان گرفته تا جوانان و مردان، این است که شما راجع به این مسائلی که در ایران طرح می‏شود فکر نکنید که باید حتماً شما هم اختلاف با هم پیدا کنید... اختلافات ردة بالا رفع می‏شود... دامن زدن شما به اختلافات باعث می‏شود که رده‏های بالا هم نتوانند اختلافاتشان را حل کنند... . ».
* امام خمینی بیانیه‏ای ده ماده‏ای در ارتباط با مصالح کشور، امور جنگ و حل اختلافات سراسر کشور صادر کردند. امام در این بیانیه مقرر فرمودند که هیأتی سه نفره متشکل از نمایندگان امام، رئیس جمهور و طرف دیگر [مقامات مخالف بنی صدر] به بررسی شکایات و تخلفات بپردازند و در صورت تخلف یکی از مقامات باید متخلف را به مردم معرفی و مؤاخذه کنند. همچنین امام رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مجلس را تا پایان جنگ تحمیلی از سخنرانی ممنوع کردند. امام از مقامات کشور خواستند تا برادرانه با یکدیگر همکاری کنند.