نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* دانشجویان کرمانشاه با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام به تحلیل حوادث آذربایجان پرداختند و فرمودند: «... لابد آقایان غائله‏ای که به وجود آوردند در تبریز شنیده‏اید. اینها تبریزی نیستند. اهل تبریز فکرشان این فکر نیست که با اسلام مبارزه کنند... اینها یک اشخاصی هستند که از خدمتگذارهای اجانب هستند...». امام با توجه به شایعاتی که عوامل خلق مسلمان در دهات آذربایجان، مبنی بر اعلام جهاد از سوی سیدکاظم شریعتمداری، انتشار می‏دهند: «... اینها همه دروغ می‏گویند. جهاد علیه اسلام؟ جهاد برای خاطر کارتر؟...». امام خمینی هشدار دادند که: «... اگر بخواهیم اینها را با اسلحه از بین ببریم، همان خود تبریز اینها را از بین می‏برد، اگر ما بگوییم. لکن ما نمی‏خواهیم اینطور بشود. ما می‏خواهیم مملکتمان آرام باشد تا بتوانیم اصلاح کنیم...». امام در ادامه سخنانشان همه را به قیام علیه شیطان بزرگ، آمریکا، دعوت کردند و ضمن حمله به سیاست آمریکا و کارتر فرمودند: «... کارتر بد سیاستمداری بود برای آمریکا... آمریکا را بدنام کرد... این کارتر لایق این نیست که رئیس جمهور آمریکا باشد...».

* دانشجویان کرمانشاه با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام به تحلیل حوادث آذربایجان پرداختند و فرمودند: «... لابد آقایان غائله‏ای که به وجود آوردند در تبریز شنیده‏اید. اینها تبریزی نیستند. اهل تبریز فکرشان این فکر نیست که با اسلام مبارزه کنند... اینها یک اشخاصی هستند که از خدمتگذارهای اجانب هستند...». امام با توجه به شایعاتی که عوامل خلق مسلمان در دهات آذربایجان، مبنی بر اعلام جهاد از سوی سیدکاظم شریعتمداری، انتشار می‏دهند: «... اینها همه دروغ می‏گویند. جهاد علیه اسلام؟ جهاد برای خاطر کارتر؟...». امام خمینی هشدار دادند که: «... اگر بخواهیم اینها را با اسلحه از بین ببریم، همان خود تبریز اینها را از بین می‏برد، اگر ما بگوییم. لکن ما نمی‏خواهیم اینطور بشود. ما می‏خواهیم مملکتمان آرام باشد تا بتوانیم اصلاح کنیم...». امام در ادامه سخنانشان همه را به قیام علیه شیطان بزرگ، آمریکا، دعوت کردند و ضمن حمله به سیاست آمریکا و کارتر فرمودند: «... کارتر بد سیاستمداری بود برای آمریکا... آمریکا را بدنام کرد... این کارتر لایق این نیست که رئیس جمهور آمریکا باشد...».