نسخه چاپی | ارسال به دوستان

سخنرانی امام در جمع ایرانیان مقیم خارج، امام ضمن حمله شدید به کارتر به خاطر دفاع او از شاه، از کارکنان شرکت نفت خواستند تا به اعتصاب سراسری بپیوندند و ادامه اعتصاب نفت را تا حصول پیروزی نهایی خواستار شدند.

سخنرانی امام در جمع ایرانیان مقیم خارج، امام ضمن حمله شدید به کارتر به خاطر دفاع او از شاه، از کارکنان شرکت نفت خواستند تا به اعتصاب سراسری بپیوندند و ادامه اعتصاب نفت را تا حصول پیروزی نهایی خواستار شدند.