نسخه چاپی | ارسال به دوستان

نمایندگان عشایر سرپل ذهاب و مرزنشینهای آن منطقه با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن اشاره به توطئه دشمنان در تفرقه افکنی میان ملت و حادثه آفرینی های ضد انقلاب در کردستان؛ همگان را به وحدت و حفظ آرامش فراخواندند تا دولت بتواند در محیطی آرام، سازندگی را آغاز نماید.

نمایندگان عشایر سرپل ذهاب و مرزنشینهای آن منطقه با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن اشاره به توطئه دشمنان در تفرقه افکنی میان ملت و حادثه آفرینی های ضد انقلاب در کردستان؛ همگان را به وحدت و حفظ آرامش فراخواندند تا دولت بتواند در محیطی آرام، سازندگی را آغاز نماید.