نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان دولت امارات متحده عربی به محضر امام خمینی به مناسبت حلول سال جدید هجری قمری امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند و اظهار امیدواری کردند که: «... مسلمانان... جلوی زمامداران و رژیم‏های خودسر و غیرمعتقد به اسلام را که متأسفانه به نام اسلام... همچون رژیم بعث عراق شب و روز خانه‏های مسکونی و افراد غیرنظامی را با بمب و موشک نابود می‏کند، بگیرند و از ابراز تنفر و اعتراض به این گونه اعمال وحشیانه که حداقل وظیفة یک فرد مسلمان است، خودداری ننمایند».

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ خلیفه بن حمدآل ثانی امیر قطر به محضر امام خمینی به مناسبت حلول سال جدید هجری قمری، امام با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و متقابلاً این مناسبت را به وی تبریک گفتند و با اشاره به جنایات رژیم صدام در بمباران اماکن غیر نظامی اظهار امیدواری کردند که: «... از ابراز تنفر و اعتراض که کوچکترین وظیفة یک فرد مسلمان است، دریغ ننمایند...».

* در پاسخ به پیام تبریک علی ناصر محمد رئیس جمهور یمن جنوبی به محضر امام خمینی به مناسبت حلول سال جدید هجری قمری، امام با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و با توجه به وحشیگری‏های رژیم صدام در بمباران مناطق غیرنظامی اظهار امیدواری کردند که مسلمانان جهان این اعمال وحشیانه را محکوم کنند.

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان دولت امارات متحده عربی به محضر امام خمینی به مناسبت حلول سال جدید هجری قمری امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند و اظهار امیدواری کردند که: «... مسلمانان... جلوی زمامداران و رژیم‏های خودسر و غیرمعتقد به اسلام را که متأسفانه به نام اسلام... همچون رژیم بعث عراق شب و روز خانه‏های مسکونی و افراد غیرنظامی را با بمب و موشک نابود می‏کند، بگیرند و از ابراز تنفر و اعتراض به این گونه اعمال وحشیانه که حداقل وظیفة یک فرد مسلمان است، خودداری ننمایند».
* در پاسخ به پیام تبریک شیخ خلیفه بن حمدآل ثانی امیر قطر به محضر امام خمینی به مناسبت حلول سال جدید هجری قمری، امام با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و متقابلاً این مناسبت را به وی تبریک گفتند و با اشاره به جنایات رژیم صدام در بمباران اماکن غیر نظامی اظهار امیدواری کردند که: «... از ابراز تنفر و اعتراض که کوچکترین وظیفة یک فرد مسلمان است، دریغ ننمایند...».
* در پاسخ به پیام تبریک علی ناصر محمد رئیس جمهور یمن جنوبی به محضر امام خمینی به مناسبت حلول سال جدید هجری قمری، امام با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و با توجه به وحشیگری‏های رژیم صدام در بمباران مناطق غیرنظامی اظهار امیدواری کردند که مسلمانان جهان این اعمال وحشیانه را محکوم کنند.