نسخه چاپی | ارسال به دوستان

زیر فشار افکار عمومی دولت ایران به دخالت نظامی در ظفار اعتراف کرد.

زیر فشار افکار عمومی دولت ایران به دخالت نظامی در ظفار اعتراف کرد.