نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* نمایندگان احزاب آزادیبخش اسلام با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام فرمودند: «تا مسلمین رمزی را که در ایران اتفاق افتاد پیدا نکنند پیروز نمی شوند». امام با اشاره به قدرت مسلمین فرمودند: «من قریب بیست سال است که به کشورهای عربی توصیه می کنم که با هم مجتمع شوید و این مادة فساد را طرد کنید. اگر اسراییل قدرت پیدا کند اکتفا به بیت المقدس نمی کند».

* پاسداران کمیته انقلاب اسلامی مسجد حاج ابوالفتح تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام آنان را به حفظ تقوا و مجاهده با نفس سفارش کردند.

* هیأت پنج نفره به نمایندگی از سوی جبهه آزادیبخش ظفار برای تبریک استقرار جمهوری اسلامی به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام فرمودند: «اگر ملت ها اسلام را بهتر بشناسند پیروز خواهند شد».

* پرسنل شهربانی، راهنمایی و رانندگی و پاسداران نمونه کمیته منطقه 9 تهران با امام خمینی در مدرسه فیضیه دیدار کردند. امام پس از دعوت همگان به اتحاد فرمودند: «آمریکا بدگمان کرده است که با کشتن و با ترور می تواند کاری انجام بدهد. کمونیست های ساختگی بد خیال کرده اند ... که می توانند با ترور جلو احساسات ملت ما را بگیرند».

* بانوان جنوب تهران با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: «دشمنان گمان نکنند که با شهادت بزرگان ما این نهضت به آرامشی برمی گردد. این نهضت افروخته است، این نهضت برپا

* نمایندگان احزاب آزادیبخش اسلام با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام فرمودند: «تا مسلمین رمزی را که در ایران اتفاق افتاد پیدا نکنند پیروز نمی شوند». امام با اشاره به قدرت مسلمین فرمودند: «من قریب بیست سال است که به کشورهای عربی توصیه می کنم که با هم مجتمع شوید و این مادة فساد را طرد کنید. اگر اسراییل قدرت پیدا کند اکتفا به بیت المقدس نمی کند».
* پاسداران کمیته انقلاب اسلامی مسجد حاج ابوالفتح تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام آنان را به حفظ تقوا و مجاهده با نفس سفارش کردند.
* هیأت پنج نفره به نمایندگی از سوی جبهه آزادیبخش ظفار برای تبریک استقرار جمهوری اسلامی به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام فرمودند: «اگر ملت ها اسلام را بهتر بشناسند پیروز خواهند شد».
* پرسنل شهربانی، راهنمایی و رانندگی و پاسداران نمونه کمیته منطقه 9 تهران با امام خمینی در مدرسه فیضیه دیدار کردند. امام پس از دعوت همگان به اتحاد فرمودند: «آمریکا بدگمان کرده است که با کشتن و با ترور می تواند کاری انجام بدهد. کمونیست های ساختگی بد خیال کرده اند ... که می توانند با ترور جلو احساسات ملت ما را بگیرند».
* بانوان جنوب تهران با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: «دشمنان گمان نکنند که با شهادت بزرگان ما این نهضت به آرامشی برمی گردد. این نهضت افروخته است، این نهضت برپاست تا کلیه ریشه های فساد را از بن بکند ... آمریکا اشتباه کرده است ... این توطئه ها تأثیری ندارد».
* امام خمینی طی نامه ای خطاب به آقای سیدمحمد خاتمی از تلگرام تسلیت ایشان به مناسبت شهادت استاد مطهری تشکر کردند.
* امام خمینی مصوبات آقایان مدرسین را در مورد نحوه اداره مسجد جمکران تصویب فرمودند.