نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* کارکنان پخش رادیو با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن بیان مطالبی درباره هدف ملت ایران که همان حاکمیت اسلام است، به لزوم اسلامی شدن همه شئون کشور اشاره کردند و با انتقاد از بعضی از روشنفکران و نویسندگانی که دم از آزادی به سبک غربی می زنند فرمودند: «... این طور آزادی که این آقایان می خواهند، این آزادی ای است که نیروی انسانی را به تباهی می کشاند...». امام با اشاره به اهمیت فوق العاده تلویزیون در بین رسانه ها و شمار زیاد مخاطبان آن فرمودند: «... این [رادیو و تلویزیون] اگر خدای نخواسته انحراف داشته باشد، همه ملت را به انحراف می کشد. ما می خواهیم که رادیو و تلویزیونمان ... در خدمت اسلام باشد...».

* به مناسبت سالگرد 17 شهریور، اقشار مختلف مردم با امام خمینی دیدار کردند. امام با طرح مسئله غربزدگی فرمودند: «... همه غربزدگی ها ظلمت است. اینها که توجهشان به غرب است... در ظلمات فرو رفته‏اند. اولیایشان طاغوت است». امام با اشاره به رواج غربزدگی در میان ملت های شرق و پیروی زنان غربزده از مدهای غربی فرمودند: «ما الآن خودمان را گم کردیم... تا این گمشده پیدا نشود، شما مستقل نمی شوید، بگردید پیدایش کنید...» امام با انتقاد از روشنفکران غربزده‏ای که طرفدار آزادی بی‏بندوبار غربی هستند فرمودند: «... این یک آزادی وارداتی است که از غرب آمده است. آزادی استعماری است» امام نتیجه این گونه آزادی را

* کارکنان پخش رادیو با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن بیان مطالبی درباره هدف ملت ایران که همان حاکمیت اسلام است، به لزوم اسلامی شدن همه شئون کشور اشاره کردند و با انتقاد از بعضی از روشنفکران و نویسندگانی که دم از آزادی به سبک غربی می زنند فرمودند: «... این طور آزادی که این آقایان می خواهند، این آزادی ای است که نیروی انسانی را به تباهی می کشاند...». امام با اشاره به اهمیت فوق العاده تلویزیون در بین رسانه ها و شمار زیاد مخاطبان آن فرمودند: «... این [رادیو و تلویزیون] اگر خدای نخواسته انحراف داشته باشد، همه ملت را به انحراف می کشد. ما می خواهیم که رادیو و تلویزیونمان ... در خدمت اسلام باشد...».
* به مناسبت سالگرد 17 شهریور، اقشار مختلف مردم با امام خمینی دیدار کردند. امام با طرح مسئله غربزدگی فرمودند: «... همه غربزدگی ها ظلمت است. اینها که توجهشان به غرب است... در ظلمات فرو رفته‏اند. اولیایشان طاغوت است». امام با اشاره به رواج غربزدگی در میان ملت های شرق و پیروی زنان غربزده از مدهای غربی فرمودند: «ما الآن خودمان را گم کردیم... تا این گمشده پیدا نشود، شما مستقل نمی شوید، بگردید پیدایش کنید...» امام با انتقاد از روشنفکران غربزده‏ای که طرفدار آزادی بی‏بندوبار غربی هستند فرمودند: «... این یک آزادی وارداتی است که از غرب آمده است. آزادی استعماری است» امام نتیجه این گونه آزادی را در این دانستند که: «... آنها می خواهند شما را جوری بار بیاورند که در همه امورشان بی‏تفاوت باشید؛ نپرسید که چرا این مستمندان به حال مستمندی باقی مانده اند، و نفت های ما را دیگران می برند...». امام در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مسئله ایام الله در قرآن پرداختند و روز 17 شهریور را از مصادیق ایام الله توصیف کردند. امام بار دیگر روشنفکران را مخاطب قرار داده و فرمودند: «... روشنفکرهای ما و نویسندگان ما... این قدر طرف غرب سجده نکنند [و] کتاب بنویسند. شما خودت مطلب داری؛ چه کار داری که چی گفته؟ جهنم که گفته! استشهاد به قول اجنبی می‏کنی تا روح جوان های ما را افسرده کنی و اینها را از قالب خودشان بیرون کنی». امام خمینی بر لزوم اعراض از آثار غرب زدگان تأکید کردند و به ملت سفارش کردند: «... این کتاب هایی که هرچه صحبت می‏شوداز لنین و استالین و... نخرید این کتاب ها را».