نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای ناطق نوری و استانداران سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی دربارة اهمیت نقش مردم در ادامة امور کشور و لزوم خدمت نمودن مسؤولان به مردم و با اشاره به انتخابات آینده دربارة حسن اجرای انتخابات برای حاضران سخنرانی کردند و سپس به مسئله جنگ پرداختند و فرمودند جبهه را قوی نگه دارید و دربارة ساده اندیشانی که در داخل کشور دم از صلح می‏زنند فرمودند: «اینها هم دیدشان ناقص است... توجه ندارند... اگر پیشنهاد صلح را قبول کنیم و بنشینیم پشت میزی که صدام یک طرفش نشسته آقای رئیس جمهور ما هم یک طرفش نشسته دنیا به ما چه می‏گوید؟ اسلام به ما چه می‏گوید؟... صلح کردن با یک کسی که خنجر را از پشت محکمتر خواهد زد این صلح شرافتمندانه است؟»

آقای ناطق نوری و استانداران سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی دربارة اهمیت نقش مردم در ادامة امور کشور و لزوم خدمت نمودن مسؤولان به مردم و با اشاره به انتخابات آینده دربارة حسن اجرای انتخابات برای حاضران سخنرانی کردند و سپس به مسئله جنگ پرداختند و فرمودند جبهه را قوی نگه دارید و دربارة ساده اندیشانی که در داخل کشور دم از صلح می‏زنند فرمودند: «اینها هم دیدشان ناقص است... توجه ندارند... اگر پیشنهاد صلح را قبول کنیم و بنشینیم پشت میزی که صدام یک طرفش نشسته آقای رئیس جمهور ما هم یک طرفش نشسته دنیا به ما چه می‏گوید؟ اسلام به ما چه می‏گوید؟... صلح کردن با یک کسی که خنجر را از پشت محکمتر خواهد زد این صلح شرافتمندانه است؟»