نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تسلیت الحاج شهوشاگاری رئیس جمهور نیجریه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند و فرمودند: «... دشمنان خونخوار ما... که در رأس آنها آمریکای جهانخوار قرار دارد... بیشرمانه تهمت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با اسرائیل غاصب را به ما نسبت داده و نقشة منزوی کردن ما و جداساختن برادران مسلمان و عرب زبان را با ما در سر می‏پرورانند».

* در پاسخ به پیام تسلیت تئودور ژیکف رئیس جمهور بلغارستان و گرشیافیلیپ اف نخست وزیر آن کشور به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای آن دو ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت خولیوسزارتووپی آیالا رئیس جمهور کلمبیا به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت الحاج شهوشاگاری رئیس جمهور نیجریه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند و فرمودند: «... دشمنان خونخوار ما... که در رأس آنها آمریکای جهانخوار قرار دارد... بیشرمانه تهمت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با اسرائیل غاصب را به ما نسبت داده و نقشة منزوی کردن ما و جداساختن برادران مسلمان و عرب زبان را با ما در سر می‏پرورانند».
* در پاسخ به پیام تسلیت تئودور ژیکف رئیس جمهور بلغارستان و گرشیافیلیپ اف نخست وزیر آن کشور به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای آن دو ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت خولیوسزارتووپی آیالا رئیس جمهور کلمبیا به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند.