نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اعضای انجمن‏های اسلامی معلمان استان مازندران، کارکنان خدمات هلیکوپتر و هواپیما، مدیران کل پست و تلگرام و تلفن تهران، کارکنان آموزش و پرورش و اهالی لاریجان با امام خمینی دیدارکردند. در این دیدار امام خمینی اسلامی و مردمی بودن انقلاب را دو ویژگی مهم آن دانستند و فرمودند: «اگر انقلاب مال یک حزبی بود یا مال گروهی بود و مردم حاضر نبودند در صحنه، آن انقلاب دوام نداشت و همیشه باید با سرنیزه حفظش می‏کردند. آنهایی که انقلاب کردند در جاهایی یا شورش کردند، بعدش حفظ انقلاب را باید با سرنیزه بکنند. ایران حفظ انقلاب را با افراد مؤمن کرد و الآن هم به دست افراد مؤمن این انقلاب پیش می‏رود». امام خمینی ضمن مقایسة مسؤولان نظام جمهوری اسلامی با مسؤولان نظام سابق فرمودند: «... مرسوم شده بود از اول تا این زمان که حتماً آنهایی که به وزارت می‏رسند از تودة مردم نباشند... لکن امروز... اینهایی که متصدی کارها هستند... از خود مردم هستند. رئیس جمهور یک شخصی است پسر بنی صدر همدانی، یک ملای همدان. حالا هم از آن یال و کوپال دارها نیست و از خود مردم است. نخست وزیر هم که می‏بینید که کسی است که در آن دوره آن قدر زجر کشیده است، از خود این مردم است و ...». امام ضمن هشدار دربارة نفوذ افراد غیرصالح از انجمن‏های اسلامی خواستند دربارة سوابق افرادی که می‏خواهند در انجمن‏های اسلامی فعالیت کنند تحقیق شود. در پایان امام خواست

اعضای انجمن‏های اسلامی معلمان استان مازندران، کارکنان خدمات هلیکوپتر و هواپیما، مدیران کل پست و تلگرام و تلفن تهران، کارکنان آموزش و پرورش و اهالی لاریجان با امام خمینی دیدارکردند. در این دیدار امام خمینی اسلامی و مردمی بودن انقلاب را دو ویژگی مهم آن دانستند و فرمودند: «اگر انقلاب مال یک حزبی بود یا مال گروهی بود و مردم حاضر نبودند در صحنه، آن انقلاب دوام نداشت و همیشه باید با سرنیزه حفظش می‏کردند. آنهایی که انقلاب کردند در جاهایی یا شورش کردند، بعدش حفظ انقلاب را باید با سرنیزه بکنند. ایران حفظ انقلاب را با افراد مؤمن کرد و الآن هم به دست افراد مؤمن این انقلاب پیش می‏رود». امام خمینی ضمن مقایسة مسؤولان نظام جمهوری اسلامی با مسؤولان نظام سابق فرمودند: «... مرسوم شده بود از اول تا این زمان که حتماً آنهایی که به وزارت می‏رسند از تودة مردم نباشند... لکن امروز... اینهایی که متصدی کارها هستند... از خود مردم هستند. رئیس جمهور یک شخصی است پسر بنی صدر همدانی، یک ملای همدان. حالا هم از آن یال و کوپال دارها نیست و از خود مردم است. نخست وزیر هم که می‏بینید که کسی است که در آن دوره آن قدر زجر کشیده است، از خود این مردم است و ...». امام ضمن هشدار دربارة نفوذ افراد غیرصالح از انجمن‏های اسلامی خواستند دربارة سوابق افرادی که می‏خواهند در انجمن‏های اسلامی فعالیت کنند تحقیق شود. در پایان امام خواستار پشتیبانی همة اقشار مردم از رزمندگان و جبهه‏ها شدند.