نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به استفتاء جمعی از بانوان امام خمینی فتوا دادند که زنان می‏توانند در ضمن عقد نکاح شرط کنند که در طلاق دادن خود، چه مشروط و چه مطلق، وکیل باشند.

* دانشجویان انجمن اسلامی مدرسه عالی ترجمه مفیدی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباره غرب و غرب زدگی و آفات آن برای دانشجویان سخنانی کردند.

* در پاسخ به استفتاء جمعی از بانوان امام خمینی فتوا دادند که زنان می‏توانند در ضمن عقد نکاح شرط کنند که در طلاق دادن خود، چه مشروط و چه مطلق، وکیل باشند.
* دانشجویان انجمن اسلامی مدرسه عالی ترجمه مفیدی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباره غرب و غرب زدگی و آفات آن برای دانشجویان سخنانی کردند.