نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* اعضای هیأت دولت و نخست وزیر در آستانة هفتة دولت با امام خمینی دیدار کردند. امام در این دیدار ضمن بیاناتشان بر لزوم حفظ جایگاه مردمی مسئولان کشور تأکید کردند.

* امام خمینی با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر آزادی 94 نفر از محکومان دادگستری موافقت کردند.

* اعضای هیأت دولت و نخست وزیر در آستانة هفتة دولت با امام خمینی دیدار کردند. امام در این دیدار ضمن بیاناتشان بر لزوم حفظ جایگاه مردمی مسئولان کشور تأکید کردند.
* امام خمینی با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر آزادی 94 نفر از محکومان دادگستری موافقت کردند.