نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی آقای احمد جنتی را به ریاست سازمان تبلیغات اسلامی منصوب فرمودند.

* درپی بازداشت مدیرعامل شرکت سهامی دارویی کشور و نیز بازداشت مدیرعامل شرکت سهامی داروپخش، وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با تقدیم نامه‏ای به محضر امام خمینی از ایشان درخواست کرد تا پرونده این افراد توسط منتخبین معظم له مورد رسیدگی قرارگیرد. امام خمینی آقای موسوی خوئینی‏ها را مأمور رسیدگی به موضوع کردند.

* امام خمینی آقای احمد جنتی را به ریاست سازمان تبلیغات اسلامی منصوب فرمودند.
* درپی بازداشت مدیرعامل شرکت سهامی دارویی کشور و نیز بازداشت مدیرعامل شرکت سهامی داروپخش، وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با تقدیم نامه‏ای به محضر امام خمینی از ایشان درخواست کرد تا پرونده این افراد توسط منتخبین معظم له مورد رسیدگی قرارگیرد. امام خمینی آقای موسوی خوئینی‏ها را مأمور رسیدگی به موضوع کردند.