نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تسلیت آقای حافظ اسد، رئیس جمهور سوریه به محضر امام خمینی به مناسبت فاجعة 7 تیر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند.

* امام خمینی به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور جمعی از محکومان دادگاه‏ها را عفو کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت لئونید برژنف، به محضر امام خمینی به مناسبت فاجعة 7 تیر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت شورای دولتی لهستان به محضر امام خمینی به مناسبت فاجعة 7 تیر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت آقای حافظ اسد، رئیس جمهور سوریه به محضر امام خمینی به مناسبت فاجعة 7 تیر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند.
* امام خمینی به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور جمعی از محکومان دادگاه‏ها را عفو کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت لئونید برژنف، به محضر امام خمینی به مناسبت فاجعة 7 تیر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت شورای دولتی لهستان به محضر امام خمینی به مناسبت فاجعة 7 تیر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند.