نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در یک راهپیمایی عظیم مردم تهران دست به راهپیمایی زدند و در قطعنامه ای خواهان برچیده شدن رژیم سلطنت و برقراری حکومت اسلامی شدند.

* به دنبال تظاهرات میلیونی مردم تهران، در آخرین ساعات روز 16 / 6 / 57، در تهران و یازده شهر قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان، اهواز، کرج، قزوین، کازرون و جهرم به مدت شش ماه حکومت نظامی اعلام شد.

* در یک راهپیمایی عظیم مردم تهران دست به راهپیمایی زدند و در قطعنامه ای خواهان برچیده شدن رژیم سلطنت و برقراری حکومت اسلامی شدند.
* به دنبال تظاهرات میلیونی مردم تهران، در آخرین ساعات روز 16 / 6 / 57، در تهران و یازده شهر قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان، اهواز، کرج، قزوین، کازرون و جهرم به مدت شش ماه حکومت نظامی اعلام شد.