نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اقشار مختلف مردم، میهمانان خارجی و روحانیون اهل سنت شرکت کننده در اردوی وحدت و شرکت کنندگان سمینار «حوزه و دانشگاه» با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی وحدت را از برکات انقلاب اسلامی دانستند و با اشاره به نقش عوامل استعمار فرمودند: «... ما دیدیم آنچه که در این قرن‏های آخر واقع شد، خصوصاً در این پنجاه سال، از آن طرف با تبلیغات وسیع بین برادرهای اهل سنت و برادرهای اهل تشیع کوشش کردند که تفرقه ایجاد کنند... .». امام از میهمانان خارجی حاضر درجلسه خواستند در اوضاع ایران مطالعه کنند و تبلیغات دروغین رسانه‏های غربی را در مورد ایران خنثی کنند.

اقشار مختلف مردم، میهمانان خارجی و روحانیون اهل سنت شرکت کننده در اردوی وحدت و شرکت کنندگان سمینار «حوزه و دانشگاه» با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی وحدت را از برکات انقلاب اسلامی دانستند و با اشاره به نقش عوامل استعمار فرمودند: «... ما دیدیم آنچه که در این قرن‏های آخر واقع شد، خصوصاً در این پنجاه سال، از آن طرف با تبلیغات وسیع بین برادرهای اهل سنت و برادرهای اهل تشیع کوشش کردند که تفرقه ایجاد کنند... .». امام از میهمانان خارجی حاضر درجلسه خواستند در اوضاع ایران مطالعه کنند و تبلیغات دروغین رسانه‏های غربی را در مورد ایران خنثی کنند.