نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام در نامه ای به آقای بهاءالدین محلاتی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی، تشکر کردند.

* امام خمینی در نامه ای به آقای محمد صدوقی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند.

* امام در نامه ای به آقای بهاءالدین محلاتی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی، تشکر کردند.
* امام خمینی در نامه ای به آقای محمد صدوقی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند.