نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در مصاحبه با لوسین ژرژ فرستاده لوموند درباره مسایل سیاسی و اجتماعی ایران صحبت کردند و ضمن تأکید بر ادامه مبارزه تا سرنگونی شاه به عدم هرگونه همکاری با مارکسیست ها اشاره کردند.امام با اشاره به حوادث ایران فرمودند این شورش‏ها مقدمه انفجار عظیمی است.

امام خمینی در مصاحبه با لوسین ژرژ فرستاده لوموند درباره مسایل سیاسی و اجتماعی ایران صحبت کردند و ضمن تأکید بر ادامه مبارزه تا سرنگونی شاه به عدم هرگونه همکاری با مارکسیست ها اشاره کردند.امام با اشاره به حوادث ایران فرمودند این شورش‏ها مقدمه انفجار عظیمی است.