نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به تلگرام آقای سیدحسن طباطبایی قمی به محضر امام خمینی بر حمایت از سرکوب ضدانقلاب در کردستان، امام خمینی با ارسال تلگرامی از ایشان تشکر کردند.

در پاسخ به تلگرام آقای سیدحسن طباطبایی قمی به محضر امام خمینی بر حمایت از سرکوب ضدانقلاب در کردستان، امام خمینی با ارسال تلگرامی از ایشان تشکر کردند.