نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران در هفت بند دربارة لزوم اطاعت از شورای فرماندهی، وظیفة رسانه‏ها در نقل اخبار جنگ، تکلیف مردم و نیروهای انتظامی در برابر شایعه سازان تذکراتی دادند.

امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران در هفت بند دربارة لزوم اطاعت از شورای فرماندهی، وظیفة رسانه‏ها در نقل اخبار جنگ، تکلیف مردم و نیروهای انتظامی در برابر شایعه سازان تذکراتی دادند.