نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به تلگرام تبریک آیت‏الله مرعشی نجفی به مناسبت 12 فروردین، امام خمینی پیام تشکر آمیزی برای ایشان که برای معالجة چشم در اسپانیا به سر می‏بردند، فرستادند و فرمودند : «از خدای تعالی شفای کامل جنابعالی و مراجعت به وطن مألوف را مسئلت دارم».

* اقشار مختلف مردم جنوب تهران و گودنشینان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام فرمودند: «... یک موی شما بر همة آن کاخ نشین‏ها... ترجیح دارد». امام با اشاره به خرابکاری گروهک‏ها در راه سازندگی کشور و خدمت به طبقة محروم فرمودند: «همانها هستند که نمی‏گذارند این ملت توجه کند به جنگ». امام با اشاره به عملیات نیروی هوایی فرمودند: «دیروز یک شجاعت بی‏سابقه‏ای نیروی هوایی به خرج داد و جنگنده‏های آنها تا آخرین نقطة عراق رفت و آنها را در آنجا سرکوب کرد... من باید از قبل همة ملت از آنان تشکر کنم». امام از رشادت‏های نیروهای مسلح در جبهه‏ها تجلیل کردند.

* در پاسخ به تلگرام تبریک آیت‏الله مرعشی نجفی به مناسبت 12 فروردین، امام خمینی پیام تشکر آمیزی برای ایشان که برای معالجة چشم در اسپانیا به سر می‏بردند، فرستادند و فرمودند : «از خدای تعالی شفای کامل جنابعالی و مراجعت به وطن مألوف را مسئلت دارم».
* اقشار مختلف مردم جنوب تهران و گودنشینان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام فرمودند: «... یک موی شما بر همة آن کاخ نشین‏ها... ترجیح دارد». امام با اشاره به خرابکاری گروهک‏ها در راه سازندگی کشور و خدمت به طبقة محروم فرمودند: «همانها هستند که نمی‏گذارند این ملت توجه کند به جنگ». امام با اشاره به عملیات نیروی هوایی فرمودند: «دیروز یک شجاعت بی‏سابقه‏ای نیروی هوایی به خرج داد و جنگنده‏های آنها تا آخرین نقطة عراق رفت و آنها را در آنجا سرکوب کرد... من باید از قبل همة ملت از آنان تشکر کنم». امام از رشادت‏های نیروهای مسلح در جبهه‏ها تجلیل کردند.