نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با تقاضای آقای علی اکبر آشتیانی نماینده امام در ژاندارمری مبنی بر استفاده از وجوه قرض الحسنه واگذاری جهت رفع نیاز پرسنل بی‏بضاعت ژاندارمری با موافقت فرمودند.

امام خمینی با تقاضای آقای علی اکبر آشتیانی نماینده امام در ژاندارمری مبنی بر استفاده از وجوه قرض الحسنه واگذاری جهت رفع نیاز پرسنل بی‏بضاعت ژاندارمری با موافقت فرمودند.