نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی، آقای شیخ صادق خلخالی را به سمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب منصوب نمودند.

* امام خمینی، حجت الاسلام شریفی را مأمور حفظ کاخ ها و اموال خاندان پهلوی در مردآباد کرج نمودند.

* امام خمینی در دیدار با دکتراسدالله مبشری، وزیر دادگستری و علی شایگان به مطالب مطرح شده از سوی آقایان در مورد اموال دولتی و وجوهات شرعی پاسخ دادند. امام در این دیدار، به شاعری که شعری در مدح ایشان سروده بود فرمودند: "بهتر است شما برای پا برهنه ها شعر بگویید". امام در همین دیدار در پاسخ به اظهارات آقای شایگان که شایعه ریاست جمهوری خود را تکذیب کرد فرمودند: "می دانم که از شما چنین کاری ساخته نیست".

* امام خمینی در دیدار با آقای ولادیمیر وینوگرادوف، سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی [سابق] و همراهان، از پیام محبت آمیز رهبران شوروی تشکر کردند و خواهان روابط مسالمت آمیز و حسن همجواری با اتحاد شوروی شدند. امام همچنین خواهان فروش گاز به قیمت عادلانه شدند.

* امام خمینی، آقای شیخ صادق خلخالی را به سمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب منصوب نمودند.
* امام خمینی، حجت الاسلام شریفی را مأمور حفظ کاخ ها و اموال خاندان پهلوی در مردآباد کرج نمودند.
* امام خمینی در دیدار با دکتراسدالله مبشری، وزیر دادگستری و علی شایگان به مطالب مطرح شده از سوی آقایان در مورد اموال دولتی و وجوهات شرعی پاسخ دادند. امام در این دیدار، به شاعری که شعری در مدح ایشان سروده بود فرمودند: "بهتر است شما برای پا برهنه ها شعر بگویید". امام در همین دیدار در پاسخ به اظهارات آقای شایگان که شایعه ریاست جمهوری خود را تکذیب کرد فرمودند: "می دانم که از شما چنین کاری ساخته نیست".
* امام خمینی در دیدار با آقای ولادیمیر وینوگرادوف، سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی [سابق] و همراهان، از پیام محبت آمیز رهبران شوروی تشکر کردند و خواهان روابط مسالمت آمیز و حسن همجواری با اتحاد شوروی شدند. امام همچنین خواهان فروش گاز به قیمت عادلانه شدند.