نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به دنبال صدور تصویب نامه دولت در مورد لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی به پیشنهاد امام خمینی، علما و مراجع قم در منزل آیت الله حائری تشکیل جلسه دادند.

به دنبال صدور تصویب نامه دولت در مورد لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی به پیشنهاد امام خمینی، علما و مراجع قم در منزل آیت الله حائری تشکیل جلسه دادند.