نسخه چاپی | ارسال به دوستان

گروهی از مردم پاکستان در بازگشت از سفر حج با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند؛ امام خمینی در بیاناتی ضمن مردود دانستن قومیت و ملیت، این پدیده را طرح استعمار برای تفرقه و جدایی مسلمانان خواندند، و نیز از سکوت دولت‏ها و ملت‏های اسلامی در برابر تجاوز عراق به ایران اظهار تأسف کردند.

گروهی از مردم پاکستان در بازگشت از سفر حج با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند؛ امام خمینی در بیاناتی ضمن مردود دانستن قومیت و ملیت، این پدیده را طرح استعمار برای تفرقه و جدایی مسلمانان خواندند، و نیز از سکوت دولت‏ها و ملت‏های اسلامی در برابر تجاوز عراق به ایران اظهار تأسف کردند.