نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تبریک حافظ اسد رئیس جمهور سوریه به محضر امام خمینی به مناسبت حلول سال نو و سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و فرمودند: «امید است عموم ملل مستضعف جهان... در برابر قدرت‏های پوشالی... قیام نموده و سلطه آنان و بخصوص آمریکای جهانخوار را از کشورهای خویش قطع نموده استقلال واقعی خود را بازیابند».

* در پاسخ به پیام تبریک سرهنگ قذافی رئیس جمهور لیبی به محضر امام خمینی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و فرمودند: «امید است انقلاب اسلامی راهنمایی برای سایر ملل ستمدیده قرار گیرد...».

* در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکرکردند و فرمودند: «انقلاب عظیم ملت شریف ایران پیامد انقلاب های رهائی بخش و نهضت‏های اصیل ملت های مبارز... بخصوص ملت قهرمان و برادر الجزایر بود...».

* در پاسخ به پیام تبریک حافظ اسد رئیس جمهور سوریه به محضر امام خمینی به مناسبت حلول سال نو و سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و فرمودند: «امید است عموم ملل مستضعف جهان... در برابر قدرت‏های پوشالی... قیام نموده و سلطه آنان و بخصوص آمریکای جهانخوار را از کشورهای خویش قطع نموده استقلال واقعی خود را بازیابند».
* در پاسخ به پیام تبریک سرهنگ قذافی رئیس جمهور لیبی به محضر امام خمینی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و فرمودند: «امید است انقلاب اسلامی راهنمایی برای سایر ملل ستمدیده قرار گیرد...».
* در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکرکردند و فرمودند: «انقلاب عظیم ملت شریف ایران پیامد انقلاب های رهائی بخش و نهضت‏های اصیل ملت های مبارز... بخصوص ملت قهرمان و برادر الجزایر بود...».