نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در پیامی از سربازان گمنام و دست اندرکاران امور اطلاعاتی امنیتی به خاطر دستگیری سران حزب توده تقدیر و تجلیل کردند. امام فرمودند: «توجه به کارآمدی امنیتی اطلاعاتی این جوانان گمنام... در به انداختن سران خیانتکار حزب توده که چون مار پرخط و خال در براندازی اسلام فعالیت منافقانه داشتند و هریک سابقه‏های طولانی بیست ساله در جهات تشکیلاتی و اطلاعاتی و جاسوسی داشته‏اند و از تخصص در این امور بهره وافی داشتند موجب سرفرازی امت اسلامی است که چنین فداکارانی دارد و اعجاب و تحیر دستگاههای جاسوسی و اطلاعاتی سراسر جهان است».

امام خمینی در پیامی از سربازان گمنام و دست اندرکاران امور اطلاعاتی امنیتی به خاطر دستگیری سران حزب توده تقدیر و تجلیل کردند. امام فرمودند: «توجه به کارآمدی امنیتی اطلاعاتی این جوانان گمنام... در به انداختن سران خیانتکار حزب توده که چون مار پرخط و خال در براندازی اسلام فعالیت منافقانه داشتند و هریک سابقه‏های طولانی بیست ساله در جهات تشکیلاتی و اطلاعاتی و جاسوسی داشته‏اند و از تخصص در این امور بهره وافی داشتند موجب سرفرازی امت اسلامی است که چنین فداکارانی دارد و اعجاب و تحیر دستگاههای جاسوسی و اطلاعاتی سراسر جهان است».