نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* وزارت امور خارجه طی گزارش به دفتر امام اطلاع داد، شخصی به نام مهدی خراسانی در آمریکا با ادعای نمایندگی امام خمینی اقدام به جمع آوری اعانه می‏نماید، امام فرمودند: «این شخص وکیل این جانب نیست و ترتیب اثر قبول او در این مورد جایز نیست».

* کارگران معادن ذوب آهن، سرپرست ذوب آهن کرمان، نمایندگان کرمان و زرند در مجلس شورای اسلامی مسؤولان بنیاد مستضعفان سراسر کشور، کارمندان سازمان بنادر و کشتیرانی، پزشکان جبهه‏های جنگ در جنوب کشور اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شیراز و اعضای انجمن اسلامی نخست وزیری با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی با توجه به حضور کارگران، فرمودند: «امروز کشور متعلق به شماست و برای کشور باید فداکاری کرد» و نیز فرمودند: «دعوت به اعتصاب و کم کاری و دعوت به کاری مخالف اسلام، به ضرر خود شما و به ضرر کشور شماست». امام با اشاره به نقش منفی احزاب در صدر مشروطه، فرمودند: «هیچ وقت نخواهید دید که دو حزب آمریکا برخلاف مصلحت آمریکا عمل کنند... [وقتی کاندیدای حزب دیگر برندة انتخابات ریاست جمهوری شد، حزب مقابل] تبریک گفتند و بلا اشکال مشغول خدمت هستند برای کشور خودشان و با وحدت کلمه کشور خودشان را پیش می‏برند». امام با اشاره به مخالفت احزاب ایران با یکدیگر فرمودند: «باید این سران و دولتمردان شم سیاسی پیدا کنند. اینها شم سیاسی ندارند». امام اعلام کردند ملت وظیفة ش

* وزارت امور خارجه طی گزارش به دفتر امام اطلاع داد، شخصی به نام مهدی خراسانی در آمریکا با ادعای نمایندگی امام خمینی اقدام به جمع آوری اعانه می‏نماید، امام فرمودند: «این شخص وکیل این جانب نیست و ترتیب اثر قبول او در این مورد جایز نیست».
* کارگران معادن ذوب آهن، سرپرست ذوب آهن کرمان، نمایندگان کرمان و زرند در مجلس شورای اسلامی مسؤولان بنیاد مستضعفان سراسر کشور، کارمندان سازمان بنادر و کشتیرانی، پزشکان جبهه‏های جنگ در جنوب کشور اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شیراز و اعضای انجمن اسلامی نخست وزیری با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی با توجه به حضور کارگران، فرمودند: «امروز کشور متعلق به شماست و برای کشور باید فداکاری کرد» و نیز فرمودند: «دعوت به اعتصاب و کم کاری و دعوت به کاری مخالف اسلام، به ضرر خود شما و به ضرر کشور شماست». امام با اشاره به نقش منفی احزاب در صدر مشروطه، فرمودند: «هیچ وقت نخواهید دید که دو حزب آمریکا برخلاف مصلحت آمریکا عمل کنند... [وقتی کاندیدای حزب دیگر برندة انتخابات ریاست جمهوری شد، حزب مقابل] تبریک گفتند و بلا اشکال مشغول خدمت هستند برای کشور خودشان و با وحدت کلمه کشور خودشان را پیش می‏برند». امام با اشاره به مخالفت احزاب ایران با یکدیگر فرمودند: «باید این سران و دولتمردان شم سیاسی پیدا کنند. اینها شم سیاسی ندارند». امام اعلام کردند ملت وظیفة شرعی دارد از گروه‏های تفرقه جو اعراض کند. امام با اشاره به مطالب تفرقه افکنانه روزنامه‏های وابسته به جناح‏های سیاسی کشور هشدار دادند: «خدا نکند که روزی پیش بیاید که من احساس وظیفه بکنم... اگر احساس وظیفه بشود به هرکس هرچه دادم پس می‏گیرم».