نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به استفتای آقای ابوالفضل میرمحمدی در مورد اهل کتاب که اگر جرمی مرتکب بشوند که تعزیر دارد آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند؟ امام فرمودند: «... در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان‏های دیگر دربارة آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است».

در پاسخ به استفتای آقای ابوالفضل میرمحمدی در مورد اهل کتاب که اگر جرمی مرتکب بشوند که تعزیر دارد آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند؟ امام فرمودند: «... در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان‏های دیگر دربارة آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است».