نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی پس از مقایسه‏ای بین مجلس شورای اسلامی و مجالس شاهنشاهی دربارة اهمیت جایگاه مجلس در ادارة کشور سخنانی فرمودند و به نمایندگان سفارش کردند که در هنگام رأی دادن تحت تأثیر هیچ یک از مکاتب انحرافی واقع نشوند. امام سفارش کردند که مصوبات مجلس طوری باشد که با مخالفت شورای نگهبان شورای نگهبان روبرو نگردد. امام فرمودند: «... شما گمان نکنید که قدرت نظامی شما را نگه داشته است، قدرت ایمان شما را نگه داشته است و پشتیبانی ملت‏ها، ملت، این پشتوانه را باید حفظش کنید. اگر این پشتوانه خدای نخواسته، یک وقتی از دست ما برود، همة ما از بین خواهیم رفت...».

آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی پس از مقایسه‏ای بین مجلس شورای اسلامی و مجالس شاهنشاهی دربارة اهمیت جایگاه مجلس در ادارة کشور سخنانی فرمودند و به نمایندگان سفارش کردند که در هنگام رأی دادن تحت تأثیر هیچ یک از مکاتب انحرافی واقع نشوند. امام سفارش کردند که مصوبات مجلس طوری باشد که با مخالفت شورای نگهبان شورای نگهبان روبرو نگردد. امام فرمودند: «... شما گمان نکنید که قدرت نظامی شما را نگه داشته است، قدرت ایمان شما را نگه داشته است و پشتیبانی ملت‏ها، ملت، این پشتوانه را باید حفظش کنید. اگر این پشتوانه خدای نخواسته، یک وقتی از دست ما برود، همة ما از بین خواهیم رفت...».