نسخه چاپی | ارسال به دوستان

استفسار کتبی امام خمینی و تعدادی از مدرسین درجه اول حوزه از آیت الله بروجردی پیرامون شایعه موافقت ایشان با طرح تشکیل مجلس ﻣؤسسان.

استفسار کتبی امام خمینی و تعدادی از مدرسین درجه اول حوزه از آیت الله بروجردی پیرامون شایعه موافقت ایشان با طرح تشکیل مجلس ﻣؤسسان.