نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای محمدعلی رجایی وهیأت دولت به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام در سخنان مفصلی خطاب مسئوولان درباره خطر حب نفس و غفلت از خدا به آنان سفارش کردند که «خود» را کنار بگذارند و فقط به خدمت به مردم فکر کنند. امام فرمودند: «افسوس این است که شما مشغول دعوا هستید و از مردم غافل نه اقتصاد را توانستید درست کنید و نه امنیت را درست کنید و نه هیچی همه توی تهران نشسته‏اند، دعوا می‏کنند. این صحیح نیست».

آقای محمدعلی رجایی وهیأت دولت به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام در سخنان مفصلی خطاب مسئوولان درباره خطر حب نفس و غفلت از خدا به آنان سفارش کردند که «خود» را کنار بگذارند و فقط به خدمت به مردم فکر کنند. امام فرمودند: «افسوس این است که شما مشغول دعوا هستید و از مردم غافل نه اقتصاد را توانستید درست کنید و نه امنیت را درست کنید و نه هیچی همه توی تهران نشسته‏اند، دعوا می‏کنند. این صحیح نیست».