نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی آقای محمدعلی صدوقی را به عنوان نمایندة خود در ستاد نظارت بر انتخابات شورای عالی قضایی تعیین کردند.

* امام خمینی با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر آزادی 31 نفر از محکومین دادگاه انقلاب کردستان و 9 نفر دیگر از محکومین دادگاه‏های انقلاب دیگر، موافقت کردند.

* امام خمینی آقای محمدعلی صدوقی را به عنوان نمایندة خود در ستاد نظارت بر انتخابات شورای عالی قضایی تعیین کردند.
* امام خمینی با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر آزادی 31 نفر از محکومین دادگاه انقلاب کردستان و 9 نفر دیگر از محکومین دادگاه‏های انقلاب دیگر، موافقت کردند.